Обява

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДеВина Смарт“ ООД, гр. ДЕВНЯ, ул. „Припек“ №5,  ЕИК 204019352с управител Мариета Йорданова Чакърова,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения — винени лозя на площ от 20,185 дка, с местоположение в поземлени имоти с номера 20482.182.48 и 20482.180.5, в землището на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна”, местност „Комлука“ по кадастрална карта на гр. Девня.

За контакти: Мариета Йорданова Чакърова, 9009 Варна, ул. „Радост“ №9, вх.А, ет.2, ап.4, тел. 088 8797569

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни в РИОСВ-Варна и община Девня.