Европейски структурни и инвестиционни фондове


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА

„Доставка и монтаж на модулна конструкция изградена от две нива модули /контейнери/ и външни габаритни размери 800х900х600/570 см (Ш/Д/В)”

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР BG06RDNP001-19.126-0006-C01
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДеВина Смарт ООД

Краен срок за подаване на оферти: 29/07/2022 г.

Свали архив документиПублична покана

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.126-0006. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДеВина Смарт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.