Европейски структурни и инвестиционни фондове


Старт на реализацията на проект

На 09 декември 2021 г. ДеВина Смарт ООД стартира изпълнението на проект с наименование: „Изграждане на туристически павилион за дегустации и продажби на регионални вина” в изпълнение на договор BG06RDNP001-19.126-0006-C01 подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основната цел на настоящият проект е развитие и стимулиране на предприемачеството за устойчив бизнес и повишаване на инвестиците в неземеделските сектори и развитие на предприемачеството на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Тази цел ще бъде постигната чрез създаване на „Туристически павилион за дегустации и продажба на регионални вина “, като изграждането му ще спомогне за популяризирането и по – доброто презентиране на местни вина и храни.

Общата стойност на проекта е 195 546 лева без ДДС, от които размерът на европейското финансиране е 119 674,15 лева без ДДС, а националното – 13 297,13 лева без ДДС.

Период на изпълнение: 09.12.2021 – 30.06.2023 г.


Проектно предложение № BG06RDNP001-19.126-0006. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДеВина Смарт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.